WARUNKI UCZESTNICTWA

 

1. Zawarcie umowy

1.1 Umowa o udział w imprezie turystycznej (zwana dalej „umową”) pomiędzy Biurem Podróży Matteo Travel Anna Prokop – Wilk, zwanym dalej w skrócie Biurem a Podróżnym (Klientem), zostaje zawarta w momencie zgłoszenia nazwisk, podpisania umowy przez przedstawiciela lub pełnomocnika Biura  i osobę zgłaszającą udział w imprezie turystycznej oraz wpłacenia zaliczki.

1.2 Podróżnym jest wyłącznie osoba zgłoszona na umowie. Podróżny może dokonać zgłoszenia osobiście lub przez inną osobę zgłaszającą.

1.3 W przypadku, gdy osoba zgłaszająca dokonuje zgłoszenia jednej lub kilku osób jako Podróżnych zamawianej imprezy turystycznej, przejmuje jednocześnie odpowiedzialność za dotrzymanie warunków umowy przez te osoby.

1.4 Przedmiotem umowy jest impreza turystyczna opisana w Programie wyjazdu zawierającym: termin i trasę imprezy, program zwiedzania, cenę imprezy oraz świadczenia ujęte w cenie, a także ogólne informacje dodatkowe i warunki płatności – zwany dalej „Programem wyjazdu”. Program wyjazdu jest integralną częścią umowy.

1.5 Przed zawarciem umowy Podróżni powinni zapoznać się z Programem wyjazdu, Warunkami uczestnictwa w imprezie turystycznej, Ogólnymi warunkami ubezpieczenia, warunkami płatności, informacją o przetwarzaniu danych osobowych oraz standardowym formularzem informacyjnym.

1.6 Zawarcie umowy o udział w imprezie turystyczną jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnianie danych osobowych niezbędnych do realizacji niniejszej umowy na zasadach określonych w Informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

2. Zapłata

2.1 Przy zawarciu umowy Podróżny wpłaca zaliczkę w wysokości minimum  30% wartości imprezy. Dokładna kwota zaliczki podana jest w umowie.

2.2 Pozostała część należności powinna być wpłacona 30 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy turystycznej chyba, że umowa stanowi inaczej.

2.3 Niedokonanie wpłat przez Podróżnego w ustalonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją Podróżnego z imprezy turystycznej z przyczyn nieleżących po stronie Biura i stanowi przyczynę skreślenia Podróżnego z listy uczestników imprezy turystycznej.

2.4 Biuro informuje, że cena podana w Programie wyjazdu została określona dla osób posiadających polski paszport chyba że umowa stanowi inaczej.

2.5 Jeżeli na Umowie cena imprezy jest wyrażona w walucie obcej, to przy płatności dokonywanej przez Klienta w złotych polskich, kwota płacona w złotówkach jest równowartością kwoty według kursu „Tabeli C Kursów kupna i Sprzedaży walut obcych” według NPB z dnia poprzedzającego dzień wpłaty.

2.6 Wszystkie płatności związane z przelewem dewizowym obciążają zleceniodawcę – na konto Biura  ma wpłynąć kwota wynikająca z umowy, tj. bez potrąceń kosztów przelewu.

2.7 Biuro Podróży Matteo Travel Anna Prokop – Wilk może podwyższyć cenę imprezy jedynie w przypadku udokumentowania wpływu na podniesienie ceny podczas wzrostu kosztów transportu, wzrostu opłat urzędowych, podatków, opłat należnych za takie usługi jak: lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich lub lotniczych, wzrostu kursów walut. Podwyższenie ceny może nastąpić w terminie nie krótszym niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy. O zmianie ceny Biuro niezwłocznie poinformuje Klientów

3. Zmiana w wykonywaniu usług turystycznych i odwołanie imprezy turystycznej

3.1 Biuro  zastrzega sobie prawo do jednostronnej nieznacznej zmiany warunków umowy z przyczyn od niego niezależnych. O każdej takiej zmianie Biuro  niezwłocznie powiadomi Podróżnego przy pomocy trwałego nośnika. 

3.2 Gdy przed rozpoczęciem imprezy turystycznej Biuro jest zmuszone  zmienić główne właściwości usługi turystycznej lub nie może spełnić specjalnych wymagań na które umawiał się z Klientem lub podwyższa cenę imprezy o więcej niż 8% całkowitej jej ceny, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym podróżnego na trwałym nośniku. 

3.3 Podróżny powiadomiony o istotnej zmianie warunków umowy zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Biuro, czy przyjmuje proponowaną zmianę umowy, czy też odstępuje od umowy. W przypadku odstąpienia Podróżny ma prawo, według swojego wyboru: uczestniczyć w imprezie zastępczej bądź też żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń.

3.4 Biuro zastrzega sobie prawo odwołania imprezy turystycznej bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia jeżeli:

      a) jego realizacja nie jest możliwa z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności (np. siła wyższa, decyzja władz państwowych),

      b) liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie turystycznej jest mniejsza niż minimalna liczba osób podana w programie. Biuro  zastrzega sobie prawo odwołania wyjazdu jeżeli liczba Podróżnych nie osiągnie wymaganego minimum. Biuro oświadcza, że minimalna liczba Podróżnych w imprezach organizowanych przez Biuro z transportem autokarowym wynosi 40 osób, a transportem samolotowym wynosi 30 osób. Jeśli wyjazd ma charakter grupowy informacja o minimalnej liczbie Podróżnych podana jest na programie wyjazdu.

3.5 Biuro powiadomi Podróżnego o rozwiązaniu umowy z przyczyny wskazanej w pkt 3,4 a) niezwłocznie.

3.6 Biuro  powiadomi Podróżnego o rozwiązaniu umowy z przyczyny wskazanej w pkt 3,4 b)  nie później niż na:

a) 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni,

b) 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2-6 dni,

c) 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni

3.7 Biuro dokonuje zwrotu poniesionych opłat i wpłat, przez Klienta  w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej. 

4. Rezygnacja, zmiana rezerwacji, zmiana uczestnika

4.1 Klient może bez zgody Biura przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o udział w imprezie turystycznej uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest skuteczne wobec Biura, jeżeli Klient zawiadomi go o tym na trwałym nośniku nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Jeżeli przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o których mowa wyżej, będzie wiązać się dla Biura z dodatkowymi kosztami, żądając ich zapłaty ma on obowiązek wykazać je Klientowi. Koszty te muszą być zasadne i nie mogą przekraczać rzeczywistych kosztów poniesionych przez Biuro na skutek przeniesienia umowy o udział w imprezie turystycznej. Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez Biuro w wyniku zmiany uczestniczącego w imprezie turystycznej Klient i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.

4.2 Klient może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej w każdym czasie przed jej rozpoczęciem.

4.3 Klient może zostać zobowiązany do zapłacenia odpowiedniej i uzasadnionej opłaty za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej na rzecz Biura. W przypadku nieokreślenia w umowie o udział w imprezie turystycznej opłat za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej, wysokość tej opłaty odpowiada cenie imprezy turystycznej pomniejszonej o zaoszczędzone koszty lub wpływy z tytułu alternatywnego wykorzystania danych usług turystycznych. Na żądanie Klienta Biuro uzasadnia wysokość opłat za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej

4.4 Klient może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz Klientów do miejsca docelowego. Klient może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.

5. Reklamacje

5.1 Reklamacje dotyczące niewłaściwego wykonania usług (zakwaterowanie, wyżywienie oraz program wyjazdu) Podróżny powinien zgłaszać bezzwłocznie pilotowi lub rezydentowi grupy w trakcie trwania imprezy turystycznej. Biuro dołoży wszelkich starań w celu usunięcia zaistniałych uchybień. Reklamacje z określeniem roszczeń należy składać w formie pisemnej do Biura w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej.

5.2 Biuro jest zobowiązane do udzielenia odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty zakończenia imprezy turystycznej (jeśli reklamacja została zgłoszona pilotowi) albo daty doręczenia reklamacji (jeśli reklamacja została zgłoszona po zakończeniu imprezy)

5.3 Pilot, rezydent i lokalny przedstawiciel Biura nie są uprawnieni do uznawania roszczeń Podróżnego, ale mają obowiązek pisemnie potwierdzić przyjęcie reklamacji na wniosek Podróżnego.

6. Odpowiedzialność i obowiązki organizatora

Biuro  przyjmuje odpowiedzialność za sumienne zrealizowanie wyjazdu zgodnie z Programem wyjazdu.

Biuro odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o udział w imprezie turystycznej, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:

działaniem lub zaniechaniem Podróżnego; w szczególności niezgłoszenia się na miejsce zbiórki; braku, zagubienia bądź pozostawienia w nieodpowiednim miejscu np. bagażu, dokumentów niezbędnych do przekroczenia granicy (paszportów, biletów, voucherów), zagubienie przez podróżnego paszportu, biletu, pieniędzy oraz innych rzeczy będących w jego posiadaniu, wcześniejszego powrotu do kraju z przyczyn leżących po stronie Podróżnego;

działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, w szczególności:

odmowę udzielenia wizy przez placówki konsularne państw, do których nie obowiązuje ruch bezwizowy;

odmowę zgody na wjazd przez służby graniczne państw, w których ostateczną decyzję o przekroczeniu granicy podejmują miejscowe służby imigracyjne;

za opóźnienie w wydaniu przez placówkę dyplomatyczną wizy, o której mowa wyżej;

nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami.

W przypadkach wskazanych w punkcie powyżej Biuro zwraca jedynie wartość niezrealizowanych świadczeń po potrąceniu kosztów faktycznie poniesionych przez Biuro m.in. w związku z nabyciem niewykorzystanych świadczeń u kontrahentów.

Wyłączenie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w wyżej wymienionych przypadkach, nie zwalnia Biura od obowiązku udzielenia w czasie trwania imprezy turystycznej pomocy poszkodowanemu Podróżnemu.

Biuro  nie odpowiada za wady świadczenia, o których Podróżny wiedział w chwili zawarcia umowy.

Odpowiedzialność Biura za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych ograniczona jest do trzykrotności ceny imprezy turystycznej wyłączając szkody na osobie.

7. Obowiązki i odpowiedzialność Podróżnego

7.1 Podróżny zobowiązuje się do przestrzegania poleceń pilota lub przedstawiciela Biura.

7.2 Podróżny zobowiązany jest na własny koszt dotrzeć na wyznaczone przez Biuro miejsce zbiórki imprezy turystycznej.

7.3 Podróżni niepełnoletni biorący udział w wyjeździe bez opiekuna prawnego, przedstawiają pisemną zgodę na wyjazd podpisaną przez prawnych opiekunów, która stanowi załącznik do umowy.

7.4 O wszelkich zmianach danych Podróżnego zawartych w umowie Podróżny zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Biuro

7.5 Podróżny odpowiada za stan i ważność swojego paszportu/dowodu osobistego. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za sprawy wynikłe przy przekroczeniu granicy a dotyczące spraw personalnych.

7.6 Podróżny zobowiązany jest przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów celnych, dewizowych, paszportowych, wizowych oraz sanitarnych krajów, które odwiedza w trakcie trwania imprezy turystycznej oraz regulaminów pobytu w miejscu zakwaterowania.

7.7 Podróżny deklaruje, że stan jego zdrowia umożliwia udział w imprezie oraz że zapoznał się z warunkami ubezpieczeń i wszelkimi stosowanymi ograniczeniami.

7.8 O ile program wyjazdu nie wskazuje inaczej, koszty  niżej wymienione Podróżny  pokrywa we własnym zakresie:

a) napojów do posiłków

b) indywidulanego systemu nagłaśniającego  Tour Guide

c) pokoju jednoosobowego

d) mini barków znajdujących się w pokojach hotelowych

e) opłaty za używanie klimatyzacji w miejscu zakwaterowania

f) napojów serwowanych w środkach transportu (np. autokarach, samolotach)

g) dodatkowych usług świadczonych przez obiekty hotelarskie takich jak sauny, baseny, strefy spa, kręgielnie, usługi prasowania, czyszczenia, itp. standardowo płatne przez klienta

h) wydatków osobistych

i) zwyczajowo przyjętych dobrowolnych datków w czasie mszy świętych tzw. taca pielgrzyma

j) dobrowolnych napiwków dla kierowców, pilotów, przewodników, obsługi hoteli, kelnerów

k) biletów wstępu do zwiedzanych obiektów

l) opłat rezerwacyjnych

ł) opłat klimatycznych tzw. taxa

7.9  Biuro oświadcza, że niektóre usługi turystyczne w trakcie trwania imprezy turystycznej mogą być niedostępne albo częściowo niedostępne dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Dokładne informacje na temat dostępności usług turystycznych dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej Biuro udziela na wniosek Podróżnego.

8. Odpowiedzialność za szkody i straty

8.1 W przypadku zagubienia lub uszkodzenia bagażu Klienta podczas przelotu samolotem, Klient musi zgłosić ten fakt bezpośrednio po stwierdzeniu szkody przy wykorzystaniu formularza zgłoszenia szkód (P.I.R.) przewoźnikowi w miejscu przeznaczonym do tego przez daną linię lotniczą. Zgodnie z ogólnymi warunkami podroży stosowanymi przez linie lotnicze, niezwłoczne zgłoszenie zdarzenia jest konieczne do naprawienia powstałej szkody.

8.2 Klient akceptuje ogólne warunki podroży lotniczych stosowane przez przewoźnika.

8.3 Podczas imprezy turystycznej Klient odpowiada za wyrządzone szkody materialne będące wynikiem jego winy oraz ma obowiązek pokrycia strat jakie powstały z tego tytułu. Szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie obciążają odpowiedzialnością ich prawnych opiekunów.

8.4 Biuro nie ponosi odpowiedzialności za wady, niewykonanie lub nienależyte wykonanie świadczeń nabywanych przez Klienta, poza zakresem umowy zawartej z organizatorem na miejscu trwania imprezy turystycznej (np., wynajem samochodów, udział w imprezach sportowych i innych wydarzeniach organizowanych w trakcie trwania imprezy), od lokalnych przedsiębiorców świadczących te usługi. Biuro nie upoważnia pilotów oraz rezydentów do pośredniczenia, w imieniu Organizatora, w organizowaniu dodatkowych usług.

8.5 Jeżeli Biuro w czasie trwania danej imprezy turystycznej nie wykonuje przewidzianych w umowie o udział w imprezie turystycznej usług stanowiących istotną część danej imprezy, jest obowiązane, bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze, również w przypadku, gdy uzgodniony w umowie o udział w imprezie turystycznej powrót Klienta do miejsca rozpoczęcia podróży nie został zapewniony.

8.6 Jeżeli jakość świadczeń zastępczych jest niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy turystycznej, Biuro przyznaje podróżnemu odpowiednie obniżenie ceny imprezy turystycznej. Klient może odrzucić zaproponowane świadczenia zastępcze tylko wtedy, gdy nie są one porównywalne z tym, co zostało uzgodnione w umowie o udział w imprezie turystycznej, lub jeżeli przyznana obniżka ceny jest nieodpowiednia. W przypadku gdy niezgodność istotnie wpływa na realizację imprezy turystycznej, a Biuro nie zdoła usunąć tej niezgodności w rozsądnym terminie wyznaczonym przez Klienta, Klient ma prawo do rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej bez opłaty za jej rozwiązanie.

8.7 Jeżeli impreza turystyczna obejmuje transport Klientów, Biuro zapewnia powrót podróżnego do kraju równoważnym środkiem transportu niezwłocznie i bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami. Przepisy art. 50 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych stosuje się odpowiednio.

8.8 Jeżeli nie jest możliwe zaproponowanie świadczeń zastępczych lub Klient je odrzuci zgodnie z ust. 7 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, wówczas Klient jest uprawniony do uzyskania obniżenia ceny lub odszkodowania, lub zadośćuczynienia, bez rozwiązywania umowy o udział w imprezie turystycznej. W przypadku gdy niemożliwe jest zapewnienie powrotu podróżnego do kraju zgodnie z umową o udział w imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, Biuro ponosi koszty niezbędnego zakwaterowania podróżnego, w miarę możliwości o kategorii równoważnej do określonej w umowie o udział w imprezie turystycznej, przez okres do 3 nocy. Ograniczenia czasu zapewniania podróżnemu niezbędnego zakwaterowania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie stosuje się w przypadku osób o ograniczonej sprawności ruchowej, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą (Dz. Urz. UE L 204 z 26.07.2006, str. 1), oraz wszelkich osób im towarzyszących, kobiet w ciąży i osób w wieku poniżej 18 lat bez opieki, jak również osób wymagających szczególnej opieki medycznej, pod warunkiem że Biuro zostało powiadomione o sytuacji tych osób co najmniej 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

8.9 Obniżka ceny, odszkodowanie lub zadośćuczynienie, o których mowa w pkt 3.10. podlegają odpowiedniemu obniżeniu w przypadku skorzystania przez Klienta z obniżenia ceny lub odszkodowania, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającym wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz. Urz. UE L 46 z 17.02.2004, str. 1), rozporządzeniu (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącym praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007, str. 14), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 392/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na morskich drogach wodnych z tytułu wypadków (Dz. Urz. UE L 131 z 28.05.2009, str. 24), rozporządzeniu (UE) nr 1177/2010 i rozporządzeniu (UE) nr 181/2011 albo w innych przepisach.

8.10 Klient może kierować wiadomości, żądania lub skargi związane z realizacją imprezy turystycznej bezpośrednio do Biura. Biuro niezwłocznie udziela odpowiedniej pomocy Klientowi, który znalazł się w trudnej sytuacji, w tym w okolicznościach, o których mowa w art. 48 ust. 11 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Pomoc, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, polega w szczególności na udzieleniu: 1) odpowiednich informacji dotyczących świadczeń zdrowotnych, władz lokalnych oraz pomocy konsularnej; 2) Klientowi pomocy w skorzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej oraz w skorzystaniu ze świadczeń zastępczych, o których mowa w art. 48 ust. 5. Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Biuro może żądać opłaty z tytułu udzielenia pomocy, o której mowa wyżej, jeżeli trudna sytuacja powstała z wyłącznej winy umyślnej Klienta lub w wyniku jego rażącego niedbalstwa. Wysokość opłaty nie może przewyższać rzeczywistych kosztów poniesionych przez Biuro.

8.11 Biuro nie ponosi wobec Podróżnego odpowiedzialności za błędne rezerwacje w wyniku źle przekazanych przez Podróżnego informacji w przedmiotowym zakresie. Jeżeli skorygowanie błędnej rezerwacji wymagało poniesienia kosztów przez Biuro ma ono prawo żądać ich zwrotu od Podróżnego.

9. Ubezpieczenia

9.1 Biuro nie jest firmą ubezpieczeniową. O ile program wyjazdu nie wskazuje inaczej Biuro  zawiera ubezpieczenie na rzecz Podróżnych w AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa). Biuro zapewnia ubezpieczenie

a) Europa: kosztów leczenia za granicą (10.000 Euro) i następstw nieszczęśliwych wypadków za granicą (2.000 Euro) oraz następstw nieszczęśliwych wypadków za terenie RP (5.000 PLN)

b) Świat: kosztów leczenia za granicą (20.000 Euro) i następstw nieszczęśliwych wypadków za granicą (2.000 Euro) oraz następstw nieszczęśliwych wypadków za terenie RP (5.000 PLN).

Koszty leczenia za granicą zawierają ochronę ubezpieczeniową w zakresie następstw chorób przewlekłych i nowotworowych.

9.2 Ogólne Warunki Ubezpieczeń dostępne są w Biurze oraz na stronie www.matteotravel.pl. Dochodzenie roszczeń wynikających z ubezpieczenia następuje bezpośrednio przez Podróżnych w firmie ubezpieczeniowej.

9.3.  Biuro będzie się starało w miarę swoich możliwości pomóc osobie poszkodowanej.

9.4 Biuro zachęca Podróżnych do zawarcia dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej i przerwania udziału w imprezie turystycznej. Wykupienie ubezpieczenia gwarantuje zwrot 100% wartości niewykorzystanych świadczeń w przypadku rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej z przyczyn losowych niezależnych od Podróżnego takich jak: nieszczęśliwy wypadek, przedwczesny poród, nagła poważna choroba Podróżnego lub osoby bliskiej, śmierć Podróżnego albo członka najbliższej rodziny, poważna szkoda w mieniu Podróżnego powstała w wyniku działania ognia, katastrof żywiołowych lub przestępstwa. Każdy taki przypadek winien być odpowiednio udokumentowany.

Ubezpieczenie to można zawrzeć najpóźniej w ciągu 72 godzin od momentu podpisania umowy. W przypadku, gdy do rozpoczęcia imprezy turystycznej pozostało mniej niż 30 dni, ubezpieczenie można zakupić jedynie w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z wyjazdu jest dokonanie wpłaty najpóźniej w ciągu 72 godzin od momentu podpisania umowy. Cena ubezpieczenia wynosi 3% wartości ceny imprezy. Ubezpieczenie to nie obejmuje chorób przewlekłych i nowotworowych. Istnieje możliwość rozszerzenia tego ubezpieczenia również o rezygnację z powodu następstwa choroby przewlekłej i nowotworowej, wówczas cena tego ubezpieczenia wynosi 7,5% wartości ceny imprezy.

9.5  Zgodnie z Ustawą o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz Ustawą Ubezpieczeniową z dnia 11 września 2015 oświadczam w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuję płatności za imprezę turystyczną, iż przed zawarciem niniejszej umowy otrzymałem/otrzymałam „Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kontynenty” zatwierdzone uchwałą Zarządu T.U. AXA wraz z pozostałymi warunkami umowy ubezpieczenia, jakie obowiązywać będą po zawarciu przez BIURO PODRÓŻY umowy ubezpieczenia na moją rzecz i na rzecz tych uczestników oraz oświadczam w imieniu własnym i tych uczestników, że akceptuję te warunki ubezpieczenia. W imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuję płatności za imprezę turystyczną, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych tych osób podanych we Wniosku o ubezpieczenie przez AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na mój rachunek i rachunek ww. osób. Dane te podaję dobrowolnie i przysługuje mi prawo wglądu i modyfikacji danych.

10. Postanowienia końcowe

10.1 Z chwilą rozpoczęcia imprezy Klient obowiązany jest stosować się do wskazań pracowników Organizatora dotyczących realizacji programu imprezy turystycznej, w trakcie imprez objazdowych lub objazdowo wypoczynkowych również do ustaleń pracowników Organizatora poczynionych
z większością grupy.

10.2 Klienci muszą liczyć się z możliwością, iż niektórzy przedstawiciele Organizatora, pełnomocnicy, pracownicy i obsługa hoteli mogą nie znać języka polskiego.

10.3 W informacjach przekazywanych Klientom Organizator podaje kategorię hoteli zgodnie z klasyfikacją obiektywną – przeprowadzaną przez miejscowe, instytucje turystyczne uprawnione do nadzoru w zakresie świadczonych usług turystycznych,

10.4 Datą decydującą w przypadku roszczeń z tytułu reklamacji lub rezygnacji, jest data otrzymania reklamacji lub rezygnacji w formie pisemnej przez Biuro Podróży Matteo Travel Anna Prokop – Wilk.

10.5 Prawem właściwym dla wykładni i stosowania niniejszej Umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych- Dz. U. z 2017, poz. 2361, z 2018 r., poz. 650).oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy o ochronie konsumentów.

10.6 Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane polubownie,
a w razie braku porozumienia przez właściwy sąd powszechny.

10.7 Niniejsze warunki obowiązują od dnia 1 lipca 2018 r. Z chwilą opublikowania nowych warunków uczestnictwa tracą ważność wcześniejsze dotyczące tych samych miejsc docelowych i terminów.